Vedtægter

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Fordomsfri Ungdom.

Foreningen er partipolitisk uafhængig.

Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen.


Formål

Foreningens formål er:

At mindske fordomme blandt unge 

At unge opnår en større forståelse for andres og eget værdigrundlag

At skabe et rum hvor unge kan være dem selv uden at blive unødvendigt dømt 


Medlemskab og medlemskreds

Stk. 1.

Der eksisterer to typer medlemskab i Fordomsfri Ungdom, hvoraf det ene ikke udelukker det andet:

Et alment medlem, som er omfattet af foreningens regler om medlemskab.

Et støttemedlem, som ikke er omfattet af foreningens regler om medlemskab. Støttemedlemmer betaler et årligt beløb i støtte til foreningens virke med en minimumsgrænse på 100 DKK.

Stk. 2.

Almindeligt medlemskab kan tildeles enhver som:

sympatiserer med foreningens formål.

er under 30 år.

Stk. 3.

Indmeldelse skal ske skriftligt (herunder elektronisk) og indeholde en erklæring om, at man accepterer disse vedtægter.

Udmeldelse skal ske skriftligt (herunder elektronisk). Evt. indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

Stk. 4.

Bestyrelsen ajourfører en medlemsliste.


4 Eksklusion

Stk. 1

Et medlem kan ekskluderes hvis vedkommende forbryder sig mod de gældende retningslinjer eller hvis vedkommende har modarbejdet foreningen og dens interesser.

En ændring i retningslinjerne skal godkendes på en generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær.

Såfremt et medlem ikke overholder reglerne for et alment medlem, kan dette medlem ekskluderes, på trods af at medlemmet ikke har forbrudt sig imod retningslinjerne.

Stk. 2

Ekskluderingen skal ske skriftligt (herunder elektronisk) til det ekskluderede medlem senest 5 hverdage efter at afgørelsen om eksklusion er truffet.

Stk. 3

En eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling og omstødes hvis ⅔ af generalforsamlingen finder det passende.

En anke skal skriftlig begæres mindst 10 hverdage inden den gældende generalforsamling.

En omstødelse af en eksklusion sker ved skriftlig afstemning.


Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, op til fire almene medlemmer og en grafisk facilitator.

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første bestyrelsesmøde.

Suppleanter har møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder og vil træde i stedet for et bestyrelsesmedlem, hvis dette trækker sig.

Hvis formand, næstformand eller kasserer trækker sig, konstituerer bestyrelsen en ny person til den givne post indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen afholder mindst ét bestyrelsesmøde om måneden m.m. særlige omstændigheder som sommerferie indtræder 

Stk. 2:

Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne, som er de daglige regler i foreningen.


Ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling finder sted én gang årligt og skal afholdes imellem 15. november og 15. marts

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 7 dage inden mødet finder sted.

Indkaldelsen skal ske skriftligt (herunder elektronisk).

Stk. 4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Formandens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Behandling af retningslinjerne

Fastsættelse af kontingent

Godkendelse af budget

Valg af formand

Valg af næstformand

Valg af kasserer

Valg af grafisk facilitator

Valg af op til fire almene bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Valg af én revisor og én revisorsuppleant

Eventuelt

Stk. 5

Ethvert alment medlem har stemmeret til generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6

Forslag kan udelukkende stilles af almene medlemmer.

Forslag skal sendes skriftligt (herunder elektronisk) til bestyrelsen mindst 10 hverdage inden generalforsamlingen. Et forslag der er for sent sendt ind, kan dog godt blive vurderet gyldig hvis bestyrelsen godkender det.

For at forslaget kan behandles skal minimum en af forslagets forslagsstillere være til stede til generalforsamlingen.

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger om personvalg ved simpelt flertal og om vedtægtsændringer ved ⅔ flertal.

Der kan til enhver afstemning begæres skriftlig afstemning. Begæringen kan ske af enhver, der er stemmeberettiget.


Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

En ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes afholdes såfremt mindst ⅓ af medlemmerne finder det nødvendigt og indsender skriftlig begæring om dette til formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 20 hverdage efter at begæringen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 10 hverdage.

Indkaldelsen skal ske højst tre hverdage efter af bestyrelsen har besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling.


Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamling for budget samt regnskab

Foreningens regnskab føres af kassereren

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor


Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.

Kassereren tegner foreningen økonomisk.

Stk. 2.

Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen såvel som øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.


Opløsning af foreningen

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kræver mindst ⅔ majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er ⅔ af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen inden 4 uger indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske med ⅔ af de tilstedeværende stemmer.

Stk. 2

Ved opløsning anvendes foreningens midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning til almennyttige formål.


Datering

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling 25.01.2020.